Laatst gewijzigd: 14 december 2018

Algemeen

Het Mediabedrijf BV (hierna ook genoemd: wij of HMB) respecteert de privacy van zijn (potentiële) klanten, abonnees, websitebezoekers en app-gebruikers. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Het Mediabedrijf, gevestigd op de Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn. Meer informatie over ons vindt u op https://hetmediabedrijf.nl.

In deze privacyvoorwaarden vindt u informatie over hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens van onze abonnees en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten (zoals online promoties, evenementen, acties en prijsvragen). Ook vindt u in deze privacyvoorwaarden informatie waarom we deze gegevens verwerken en hoe u er controle over heeft.

Hoe informeren wij u over het verwerken van persoonsgegevens?

Als wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u duidelijk informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens en/of verwijzen naar deze privacyvoorwaarden. Als wij onze privacyvoorwaarden wezenlijk vernieuwen of uw gegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u dit op een duidelijke en transparante manier laten weten. Wij maken tevens de oudere versies van de privacyvoorwaarden hier beschikbaar.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Onder verwerken valt alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens. Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden van waarvoor wij deze gegevens gebruiken
Gegevens over wie u bent Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht/ aanspreekvorm, geboortedatum/ leeftijd, taalvoorkeur, gegevens die betrekking hebben op uw abonnement of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement, alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, antwoorden op vragen omtrent onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoek.

·         Om uw abonnement op te sturen

·         Om u onze nieuwsbrief toe te sturen

·         Om uw aangekochte producten toe te sturen

·         Om te verhuren aan derden (alleen geslacht, naam, adres en woonplaats)

·         Om te verstrekken aan derden (alleen met uw uitdrukkelijke toestemming)

Betaalgegevens Bankrekeningnummer ·         Om een automatische incasso te doen en betalingen te registreren
Vastlegging e-mails E-mails die u naar ons verstuurt ·         Voor het verbeteren van onze dienstverlening

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze websites en apps

Cookies, IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, hoe u op onze websites bent gekomen

·         Om onze websites en apps te kunnen gebruiken

·         Voor het verbeteren van onze websites en apps

·         Voor het aanbieden van gerichte advertenties en banners

Locatiegegevens Gegevens waaruit blijkt waar u zich bevindt. Denk aan de GPS gegevens van uw telefoon als u een van onze apps gebruikt ·         Om u locatieafhankelijke informatie te tonen

Uw persoonsgegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Ook kunnen uw persoonsgegevens verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Waarom en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om abonnementen, producten en diensten te leveren
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van de overeenkomst met u.
 • Om een nieuwsbrief toe te sturen
  Na het aanmelden voor een of meerdere van onze nieuwsbrieven, kunt u zich te allen tijde weer afmelden via de afmeldlink die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.

  Als u zich aanmeldt voor de Landleven nieuwsbrieven meldt u zich aan voor de volgende nieuwsbrieven:

  • Landleven algemene nieuwsbrief
  • Landleven thema nieuwsbrief
  • Landleven Buitenkans nieuwsbrief
  • Landleven abonnementen nieuwsbrief
  • Landleven evenementen nieuwsbrief
  • Landleven producten nieuwsbrief
 • Om gericht aanbiedingen te doen. Dit kunnen aanbiedingen zijn voor onze eigen abonnementen, diensten en producten, maar ook aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde derde partijen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om (direct) marketing te doen. Bijvoorbeeld om u te contacteren voor marketingdoeleinden en om u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van HMB.
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om gegevens uit te wisselen met zorgvuldig geselecteerde derde partijen (alleen uw alleen geslacht, naam, adres en woonplaats, andere gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming)
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Om, indien van toepassing, te factureren
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Om te informeren over een gewonnen prijs en u deze prijs toe te sturen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming.
 • Om onze digitale diensten te kunnen onderhouden, optimaliseren en beveiligen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om bezoekers en lezers in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van onze websites of in een van onze printuitgaves, of indien mogelijk om contact op te nemen met andere bezoekers of lezers
  Grondslagen: wij verwerken hierbij uw gegevens op basis van uw toestemming.
 • Om marktonderzoek en analyses te doen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om te kunnen reageren op vragen en verzoeken
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in onze privacyvoorwaarden. In dat geval zullen wij u, voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, contacteren per e-mail of via de website om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in onze privacyvoorwaarden, zodat we u de kans bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van onze wettelijke verplichtingen is vereist. Voor alle persoonsgegevens hanteren we een bewaarbeleid, waarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons.

Met wie wisselen wij persoonsgegevens uit?

Uw adresgegevens kunnen op basis van gerechtvaardigd belang worden versterkt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen, zoals charitatieve instellingen, postorderaars, uitgevers en andere commerciële instellingen. Deze derden gebruiken uw gegevens om u per post of telefoon aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesse. Wilt u dit niet? Dan is het altijd mogelijk om u zich hiervoor uit te schrijven. Neem daarvoor per e-mail contact met ons op; privacy@hetmediabedrijf.nl

Soms vragen wij uw toestemming om bepaalde persoonsgegevens met een derde partij te delen, bijvoorbeeld voor het inschrijven van hun nieuwsbrief of voor het toesturen van een eenmalige aanbieding. Alleen als u uw (ondubbelzinnige) toestemming geeft, delen wij uw opgegeven persoonsgegevens vervolgens met deze derde partij.

Het kan zijn dat wij geanonimiseerde gegevens delen met derden. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet geïdentificeerd worden.

In sommige gevallen stellen wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming beschikbaar aan derden. Dit is alleen het geval bij rechtmatige verzoeken van bijvoorbeeld autoriteiten of gerechtelijke bevelen.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons (en alleen in opdracht van ons) uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Deze eerder beschreven persoonsgegevens worden door onze verwerkers nergens anders voor gebruikt dan de genoemde doelen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Het Mediabedrijf BV (zoals dochter- en zusterbedrijven) gebruiken voor dezelfde doeleinden als zijn vermeld in deze privacyvoorwaarden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Dit doen wij zodat deze gegevens beschermd zijn tegen onder meer verlies, onrechtmatige verwerking of vernietiging of beschadiging van deze persoonsgegevens. Als wij uw gegevens delen met onze verwerkers, dragen wij er zorg voor dat zij ook een passende beveiliging hanteren.

Wie is verantwoordelijk voor links naar derden?

In onze (digitale) uitgaven, op onze websites en in onze nieuwsbrieven kunt u verwijzingen naar andere websites dan die van ons vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die websites persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyvoorwaarden van de betreffende website lezen.

Welke privacyrechten heeft u?

Recht op informatie
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens wij van u gebruiken en met welk doel. Verder heeft u het recht om te weten of wij uw gegevens aan andere organisaties verstrekken. Dit kunt u lezen in deze privacyvoorwaarden.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt zonder opgaaf van reden vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd, en zo ja, welke.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen als uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Bijvoorbeeld voor direct marketing of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Recht op beperking van verwerking
U kunt verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken.

Recht op menselijke blik bij besluiten
Bij automatische besluitvorming heeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Wij maken echter geen gebruik van automatische besluitvorming.

Privacyvragen of -klachten
Heeft u na het lezen van onze privacyvoorwaarden nog een vraag aan ons met betrekking tot uw privacy of wilt u een beroep doen op een van uw privacyrechten? Neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:

Wij behandelen uw vraag binnen een maand. Mochten wij hier onverhoopt langer de tijd voor nodig hebben, dan laten wij dit aan u weten.

Wat is het surf- en cookiebeleid van Het Mediabedrijf?

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Het Mediabedrijf BV kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten.   Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Het Mediabedrijf BV gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies; deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies; deze blijven staan tot ze vervallen na de bewaartermijn, of tot u ze wist).

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of niet rechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens).  Door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden door Het Mediabedrijf BV, en derde partijen, de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • cookie ID (een uniek nummer dat aan het cookie wordt toegekend);
 • IP-adres;
 • informatie over uw klik- en surfgedrag (zowel binnen gezondheidsnet.nl als daarbuiten);
 • timestamp (tijd en datum van het plaatsen van het cookie);
 • taal;
 • regio/locatie;
 • gebruikt apparaat (pc, smartphone, tablet, inclusief welk type);
 • type browser;
 • soort abonnement;
 • voorkeursthema’s;
 • voorkeuren voor zoekopdrachten;
 • informatie over uw aankopen, producten toegevoegd aan een winkelmandje, ingevulde velden in formulieren.

Het Mediabedrijf BV, en derde partijen, maken gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden:

 • Profilering en advertentieplatform: op basis van de bovenstaande informatie, wordt een profiel van u opgesteld – slechts nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven via de cookiebanner op onze website. Wij maken gebruik van een advertentieplatform. Organisaties kunnen via dit platform een bod doen wanneer zij een advertentie willen tonen aan een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld vrouwen tussen 40 en 50 jaar in de regio Arnhem). Het profiel wordt dus gebruikt om advertenties te tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd. Uw gegevens worden doorgegeven aan partijen die via dit advertentieplatform een winnend bod hebben gedaan om een advertentie te plaatsen, zodat zij de betreffende advertentie kunnen tonen. Deze partijen gebruiken de informatie alleen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, en niet voor andere doelen. Tussen Het Mediabedrijf BV en het advertentieplatform zijn schriftelijke afspraken gemaakt om dit te borgen.
 • A/B-testen: mogelijk worden bij gebruikers met vergelijkbare profielen, toch andere advertenties getoond, of worden delen van de website anders weergegeven, om de effecten van deze verschillen te kunnen meten.
 • Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
  • door te vermijden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
  • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten.
  • u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en/of interactiviteit met onze websites mogelijk te maken.
  • uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.
 • de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond, zodat de betreffende advertentie niet te vaak aan dezelfde persoon wordt getoond).
 • De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (bv. (een indicatie van) uw leeftijd, geslacht, regio).
 • Te detecteren of u gebruik maakt van adblock-technologieën (waarmee advertenties worden geblokkeerd).
 • Het mogelijk maken van het delen van informatie door u via social media.
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, de website beveiligen, de website testen, misbruik opsporen. Bijvoorbeeld door load balancing (het zo efficiënt mogelijk verdelen van netwerkverkeer over verschillende servers); detectie van het aantal inlogpogingen (om pogingen tot ongeoorloofde toegang te herkennen); en een automatische uitlogfunctie (nadat u een tijd niet actief bent geweest op de website, wordt u uitgelogd om misbruik van uw account te voorkomen)

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Het Mediabedrijf BV en/of derden gebruikt uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Op sites van Het Mediabedrijf kunnen cookies van de volgende aanbieders voorkomen:

Naam Aanbieder Doel Type Type
_cfduid Wisepops.com Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. HTTP 1 jaar
ASP.NET_SessionId Landleven.nl Behoudt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen. HTTP 1 jaar
_ga Landleven.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. HTTP 2 jaar
_gid Landleven.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. HTTP 24 uur
_gat Landleven.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen HTTP 1 minuut
Bounce Adnx.com

Bepaalt of een bezoeker de website meteen verlaat - deze informatie wordt gebruikt voor interne statistieken en

analyse door de websitebeheerder.

Pixel Sessie
_ab12# Landleven.nl In afwachting HTTP 2 jaar
_fbp Landleven.nl Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. HTTP 1 dag
_gcl_au Landleven.nl Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken. HTTP 3 maanden
_hjIncludedInSample Landleven.nl Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde statistische plaatsaanduiding HTTP Sessie
anj Adnx.com Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Dit ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. HTTP 3 maanden
fr Facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. HTTP 3 maanden
GoogleAdServingTest Landleven.nl Wordt gebruikt om te registreren welke advertenties getoond zijn aan bezoeker. HTTP Sessie
IDE Doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. HTTP 1 jaar
pagead/1p-user-list/# Google.com In afwachting. Pixel Sessie
Pcs/view Doubleclick.net In afwachting. Pixel Sessie
r/collect Doubleclick.net Deze cookie wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Het volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Pikel Sessie
seg Adnxs.com In afwachting. Pixel Sessie
Test_cookie Doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. HTTP 1 dag
tr Facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Pixel Sessie
Uuid2 Adnx.com Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. HTTP 3 maanden
CMSCookieLevel Landleven.nl Geeft aan welke cookies door de bezoeker zijn toegestaan. HTTP 1 jaar
CMSCsrfCookie Landleven.nl Slaat een beveiligingstoken op dat door het systeem wordt gebruikt om alle formuliergegevens die via POST-aanvragen zijn ingediend, te valideren. Helpt beschermen tegen vervalsing van cross site-aanvragen. HTTP Sessie
CMSLandingPageLoaded Landleven.nl Geeft aan dat de bestemmingspagina al is bezocht en dat de activiteit Landingspagina niet opnieuw is vastgelegd voor de huidige bezoeker. Verloopt na 20 minuten en de vervaltijd van de sleutel wordt vernieuwd telkens wanneer de website opnieuw wordt geopend. HTTP 1 dag
CMSPreferredCulture Landleven.nl In afwachting. HTTP 1 jaar

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten, of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.